Aitäh, et tutvute Hiiumaa Spordiliidu privaatsustingimustega. Hiiumaa Spordiliit hindab oma klientide privaatsust kõrgelt. Hiiumaa Spordiliidu eesmärk on selgitada Teile läbipaistvalt ja arusaadavalt, kuidas ning milliste põhimõtete alusel Hiiumaa Spordiliit oma klientide andmeid töötleb. Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi: Privaatsuspoliitika) kirjeldab Spordiliidu andmetöötluspõhimõtteid ning seda, kuidas me isikuandmeid töötleme. Palun tutvuge käesoleva Privaatsuspoliitikaga hoolikalt, et saada aru, kuidas me Teie andmeid töödelda võime.

1. Mõisted

„GDPR“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus).

„Isikuandmed“ Igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku („andmesubjekti“) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal.

„Kehtivad õigusaktid“ Kõik kehtivad Euroopa Liidu õigusaktid ning kõik kehtivad Eesti Vabariigi õigusaktid, sealhulgas, kuid mitte ainult, GDPR-i riigisisesed rakendusaktid, mis kehtivad Privaatsuspoliitika ajal või hakkavad kehtima pärast Privaatsuspoliitika vastuvõtmist.

„Klient“ või „andmesubjekt“ Füüsiline isik, kes kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Spordiliidu teenuseid ning kelle Isikuandmeid Spordiliit Töötleb.

„Hiiumaa Spordiliit“ Ühendus Hiiumaa Spordiliit, registrikood 80075905, aadress Põllu tn 27, 92414, Kärdla.

„Töötlemine“ Isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

„Vastutav Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete Töötlemise eesmärgid ja vahendid. Privaatsuspoliitika tähenduses on Vastutav Töötleja Spordiliit.

„Veebileht“ Spordiliidu veebileht https://hiiumaasport.ee ja sellega seotud alamdomeenid või Spordiliidu poolt tulevikus kasutusele võetav muu veebileht.

„Volitatud Töötleja“ Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

2. Üldsätted

2.1. Privaatsuspoliitika kohaldub, kui Klient kasutab, on kasutanud või on avaldanud soovi kasutada Spordiliidu teenuseid.

2.2. Privaatsuspoliitika kirjeldab Isikuandmete Töötlemise üldpõhimõtteid. Kliendi Isikuandmete Töötlemise täiendavad tingimused võivad olla kirjeldatud ka Kliendiga sõlmitud lepingus või lepingutes või Kliendi antud nõusolekus.

2.3. Spordiliit kinnitab, et tagab Kliendi Isikuandmete Töötlemise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja GDPR-iga.

2.4. Spordiliidul on õigus Privaatsuspoliitikat aeg-ajalt ja vastavalt vajadusele uuendada. Ajakohased ja kehtivad Isikuandmete Töötlemise Põhimõtted on kättesaadavad Veebilehel.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

3.1. Spordiliit võib Kliendi Isikuandmeid Töödelda erinevatel eesmärkidel. Spordiliit Töötleb Kliendi Isikuandmeid üksnes selleks kehtivate õigusaktide alusel õiguslikku alust omades.

3.2. Spordiliit Töötleb Kliendi Isikuandmeid eelkõige järgmistel eesmärkidel:

3.2.1. Spordiliidu juriidilise kohustuse täitmiseks, näiteks seoses Spordiliidu poolt raamatupidamiskohustuse täitmisega;

3.2.2. Spordiliidu õigustatud huvi korral, tingimusel, et Spordiliidu õigustatud huvi ei kaalu üles riivet andmesubjekti õigustele ja vabadustele;

3.2.3. Kliendi antud nõusoleku alusel, näiteks otseturunduspakkumiste saatmiseks.

4. Isikuandmete kogumine

4.1. Isikuandmete liigid ja Isikuandmete koosseis, mida Spordiliidu Kliendi kohta töötleb, sõltuvad konkreetsest teenusest, mida Spordiliidule konkreetsel juhul Kliendile osutab.

4.2. Isikuandmed, mida Spordiliit oma Klientide kohta kogub ja Töötleb, hõlmavad eelkõige järgmisi andmeid:

4.2.1. Kliendi isikut tuvastada võimaldavad andmed ja kontaktandmed nagu Kliendi eesnimi ja perekonnanimi, isikukood, e-postiaadress, telefoni number, postiaadress, sugu, suhtluskeel, foto;

4.2.2. Spordiliidu poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkivad andmed.

5. Isikuandmete säilitamise periood

5.1. Spordiliit ei säilita Isikuandmeid kauem, kui see on lähtuvalt Isikuandmete Töötlemise eesmärgist või kehtivate õigusaktide alusel vajalik.

5.2. Üldreeglina säilitatakse Spordiliidu poolt pakutavate teenuste kasutamise käigus tekkinud isikuandmeid 3 aasta jooksul kliendilepingu lõppemisest ja seejärel Isikuandmed anonümiseeritakse.

5.3. Kliendilepingu täitmisega seotud isikuandmeid, mille säilitamise kohustus tuleb raamatupidamisdokumentide säilitamiseks ettenähtud õigusaktidest, säilitatakse vastavalt õigusaktidele üldreeglina kuni 7 aastat tehingu tegemisest.

5.4. Isikuandmeid, mida Spordiliit Töötleb Kliendi antud nõusoleku alusel, näiteks otseturustuse puhul, säilitatakse nõusoleku kehtivuse jooksul.

5.5. Üksikasjaliku teabe saamiseks Teiega seotud Isikuandmete säilitamise tähtaegade kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed ja küsimused“ toodud kontaktandmetel.

6. Küpsised

6.1. Spordiliit kasutab Veebilehel küpsiseid.

6.2. Küpsised on väikesed tekstifailid, mis sisaldavad Kliendi arvutisse talletatavat informatsiooni ning mida kasutatakse Kliendi jälgimiseks või tuvastamiseks.

6.3. Spordiliit kasutab Veebilehel küpsiseid järgmiste tööriistade kaudu:

6.3.1. Google, Inc, aadress 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Ameerika Ühendriigid, poolt pakutav Google Analytics analüüsitööriist, mis aitab veebisaitide ja rakenduste omanikel mõista, kuidas külastajad nende vara kasutavad. Peamine küpsis, mida Google Analytics kasutab, on „__ga”. Täpsem kirjeldus Google poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Google tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.

6.3.2. Facebook Ireland Ltd., aadress 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 poolt pakutav sotsiaalmeediaplugin, mis võimaldab meil Veebilehe siduda Spordiliidu Facebook’i kontoga. Täpsem kirjeldus Facebooki poolt kasutatavate küpsiste kohta on kirjas Facebooki tingimustes, mis on kättesaadavad: https://developers.facebook.com/docs/plugins.

6.4. Kliendil on õigus oma veebilehitseja sätteid muutes küpsiste kasutamine igal ajal keelata. Sellisel juhul peab aga Klient arvestama, et Veebilehe kõik funktsioonid ei pruugi korrektselt töötada. Küpsiseid on võimalik keelata veebibrauseri „help“ või „abi“ funktsiooni juhiseid järgides. Rohkem informatsiooni selle kohta, kuidas küpsised töötavad või kuidas küpsiseid keelata võite leida ka veebilehelt www.allaboutcookies.org.

6.5. Täpsema info saamiseks Spordiliidu poolt kasutatavate küpsiste kohta, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

7. Kliendi õigused

7.1. Kliendil on tema Isikuandmete Töötlemisel kõik kohalduvatest õigusaktidest tulenevad õigused.

7.2. Kliendil tema Isikuandmete Töötlemisel muuhulgas järgmised õigused:

7.2.1. juurdepääsuõigus: Kliendil on õigus igal ajal küsida, kas Spordiliidul on tema kohta Isikuandmeid või mitte ning saada teavet selle kohta, milliseid Isikuandmeid Spordiliit Kliendi kohta töötleb;

7.2.2. õigus Isikuandmete parandamisele: Kliendil on õigus taotleda Spordiliidult oma Isikuandmete täpsustamist või parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või valed;

7.2.3. õigus vastuväidete esitamisele: Kliendil on õigus esitada Spordiliidule vastuväiteid oma Isikuandmete Töötlemise suhtes;

7.2.4. õigus nõuda Isikuandmete kustutamist: Kliendil on õigus taotleda Isikuandmete kustutamist, näiteks siis, kui Isikuandmeid Töödeldakse Kliendi nõusolekul ja kui Klient on nõusoleku tagasi võtnud;

7.2.5. õigus piirata Töötlemist: Kliendil on õigus nõuda, et Spordiliit piiraks Kliendi Isikuandmete Töötlemist, näiteks kui Spordiliit ei vaja Kliendi Isikuandmeid enam Töötlemise eesmärkidel või kui Klient on esitanud Isikuandmete Töötlemise suhtes vastuväite;

7.2.6. õigus võtta Isikuandmete Töötlemiseks antud nõusolek tagasi: kui Kliendi Isikuandmete Töötlemine põhineb Kliendi antud nõusolekul, näiteks otseturunduse puhul, on Kliendil igal ajal õigus Spordiliidule antud nõusolek tagasi võtta;

7.2.7. õigus andmete ülekantavusele: Kliendil on õigus ise saada Spordiliidult Isikuandmeid, mida Klient on Spordiliidule esitanud ning mida Spordiliit Töötleb kirjalikult või üldkasutavas elektroonilises vormingus, ning, kui see on tehniliselt võimalik, nõuda, et Spordiiliit edastaks need andmed kolmandale teenusepakkujale;

7.2.8. õigus esitada kaebus: Kui Klient leiab, et tema Isikuandmete Töötlemisel on rikutud tema õigusi, on Kliendil õigus pöörduda nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

7.3. Kliendi käesolevas peatükis loetletud õigused seoses Kliendi Isikuandmete Töötlemisega ei ole absoluutsed õigused. Teatud juhtudel võivad teiste andmesubjektide õigused või Spordiliidu õigused või kohustused piirata Kliendi õigusi.

7.4. Kliendi Isikuandmete Töötlemisega kaasnevate õiguste teostamiseks või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke meiega ühendust alltoodud jaotises „Kontaktandmed“ toodud kontaktandmetel.

8. Kontaktandmed

8.1. Isikuandmete Töötlemisega seotud küsimuste korral või Isikuandmete Töötlemisega seotud taotluste esitamiseks, palun võtke Spordiliiduga ühendust telefoni, e-posti või posti teel.