Hiiumaa spordiklubidele toetuste andmise kord

1. Üldsätted

1.1. Spordiklubidele toetuse andmise korra sätestavad “Spordiseadus”, käesoleva aasta
riigieelarve seaduses ette nähtud eraldiste arvelt sihtotstarbelise toetuse maksmise ja
kasutamise tingimused, Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali raha jagamise
kord, Hiiumaa Vallavalitsuse ja Hiiumaa Spordiliidu vahel sõlmitud sihtotstarbelise toetuse
leping ning “Hiiumaa spordiklubidele toetuste andmise kord”.

1.2. Toetust võivad taotleda MTÜ registrikoodiga spordiklubid, mis on asutatud Hiiu
maakonnas ja kelle tegevuspiirkonnaks on Hiiumaa.

1.3. Toetust makstakse spordiorganisatsioonile, kellel on kehtiv arengukava, kes on kantud
spordi andmekogusse (https://www.spordiregister.ee) ja kes on enda kohta eelmisel
kalendriaastal spordi andmekogusse kantud andmed vastutava töötleja määratud
tähtpäevaks ajakohastanud.

1.4. Toetust spordiklubidele eraldatakse:
1.4.1. tegevustoetusena – ühekordne sihtotstarbeline toetus klubi tegevuste toetamiseks;
1.4.2. liikumisharrastuse toetusena – maakonna elanikkonna eri vanusegruppidele
korraldatud spordi- ja/või liikumisharrastuse ürituste ja nendest osavõtu toetamiseks,
spordivaldkonna koolituste tegevusteks ja teavitustöö organiseerimiseks;

2. Taotluse esitamine

2.1. Toetuse taotlemise aluseks on käesoleva korra lisas olevale taotlusvormile esitatud
avaldus, mis esitatakse Hiiumaa Spordiliidule 1.märtsiks. Toetus eraldatakse jooksvaks
kalendriaastaks.

2.2. Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
2.2.3. taotleja poolt korraldatavate võistluste ja/või ürituste kalenderplaan, mis peab olema
sisestatud Hiiumaa Spordiliidu koduleheküljel olevasse spordiürituste kalendrisse;
2.2.4. eelmisel aastal toimunud võistluste ja/või ürituste protokollid;
2.2.5. eelmise aasta toetuste kasutamise aruanded;

3. Taotluse läbivaatamine

3.1. Hiiumaa Spordiliidu juhatus kontrollib esitatud taotluste vastavust nõuetele ja otsustab
toetuste eraldamise hiljemalt 15.aprilliks. Otsus tehakse taotlejale teatavaks 5 tööpäeva
jooksul kirjalikult e-maili teel. Toetus eraldatakse jooksvaks aastaks tagasiulatuvalt alates jaanuarist.

3.2. Taotluste hindamiseks võib Spordiliidu juhatus moodustada hindamiskomisjoni.

4. Toetuse eraldamine ja järelevalve

4.1. Tegevustoetus eraldatakse taotlejale sihtotstarbeliselt kahepoolse lepingu alusel.
Tegevustoetuse suuruse otsustab Hiiumaa Spordiliidu juhatus iga taotluse kohta eraldi.
Maksimaalne toetus tegevustoetuse kohta on 1200.-eurot.

4.2. Liikumisharrastuse toetus eraldatakse taotleja poolt Hiiumaa Spordiliidule esitatud
arvete alusel pärast ürituse, millele toetust taotleti toimumist kusjuures arve kohustuslikuks
lisaks on ürituse protokoll või kokkuvõte koos osalejate arvudega.

4.3. Toetuste eraldamisel eelistatakse taotlejat kelle tegevus on suunatud noortetegevusele
ja/või suuremate maakondlike spordi- ja liikumisharrastuse ürituste korraldamisele.

4.4. Toetuse eraldamisel võetakse arvesse:
4.4.1. taotluse eesmärgi vastavust Hiiumaa Spordiliidu ja Hiiumaa valla arengukavade
eesmärkidele;
4.4.2. taotluse selgust, läbimõeldust ja vormistamise korrektsust;
4.4.3. kaasfinantseerimise osakaalu;
4.4.4. taotleja senise tegevuse mõju ja edukust (näiteks edukas osalemine rahvusvahelistel
võistlustel ja Eesti MV);
4.4.5. hinnangulist toetusest kasusaajate hulka;
4.4.6. tegevuste jätkusuutlikkust;
4.4.7. eelarve põhjendatust;
4.4.8. tegevuste hooajalisust.

4.5. Liikumisharrastuse üritustel Spordiliit ei toeta:
4.5.1. taotlust millel puuduvad nõutud lisad, või mille eelarve ei võimalda taotluse sisu
hinnata;
4.5.2. spordiehitise ehitus-, remondi-, haldus- ja hoolduskulude katmist;
4.5.3. spordivarustuse, kontoritehnika ja -tarvete ning muu vara ostmist;
4.5.4. tehnika jmt remondiks ja hoolduseks vajalike vahendite ostmist;
4.5.5. klubide juhtorganite koosolekute korraldamist;
4.5.6. päevarahade maksmist (v.a kohtunike kulud);
4.5.7. litsentside ostmist ja liikmemaksude tasumist;
4.5.8. rahvaspordiürituste toitlustuskulusid;
4.5.9. terviseradade ettevalmistamise/hooldamisega seotud kulusid (lume tootmine, võsast
puhastamine, kergliiklustee hooldamine jne);

4.6. Hiiumaa Spordiliidu juhatusel on õigus kontrollida toetuse taotluses esitatud andmete
õigsust ja toetuse sihipärast kasutamist.

4.7. Toetuse saaja on kohustatud esitama Hiiumaa Spordiliidule aruanded taotlusele
järgneva aasta 01. märtsiks.